Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely

Stručný súhrn

Spoločnosti CELKOM Praha, spol. s r.o. udeľujete súhlas s obchodným využitím identifikačných, kontaktných, prevádzkových údajov a údajov získaných pri komunikácii s vami po dobu maximálne 5 rokov. Získané údaje môžu spracovávať tiež nižšie uvedení spracovatelia.

Obchodné účely obsahujú aktivity spočívajúce vo vytváraní ponúk, zasielanie noviniek, vytváranie marketingových analýz a uchovávanie typového správanie, samotné oslovenie mene spoločnosti alebo tretích strán a to písomne, telefonicky, internetovou reklamou či prostredníctvom elektronickej komunikácie.


Kompletné pravidlá ochrany osobných údajov a Súhlas s ich spracovaním

1. udeľuje týmto súhlas spoločnosti CELKOM Praha, spol. s ro, so sídlom Kloboučnická 1627/7, 140 00 Praha 4, IČ: 26765799, zapísanej vo verejnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 92236 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č.101 / 2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • IP adresa
 • cookies

2. Meno, priezvisko, názov spoločnosti, telefónne číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné spracovať za účelom:

a. obchodných oznámení v podobe noviniek, newslettrov, zľavových kupónov, súťaží, marketingových materiálov, pozvánok na odborné semináre a podujatia v rámci elektronickej komunikácie,
b. marketingové analýzy,
c. remarketingu / retargeting v reklamných sieťach,
d. personalizáciu týchto kampaní na základe predchádzajúcich nákupov u Správca,
e. vytvorenie zákazníckeho účtu,
f. všeobecnej komunikácie a oslovenie menom spoločnosti.

3. S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, napríklad zaslaním emailu na info@celkom.cz alebo listom na adresu spoločnosti CELKOM Praha, spol. s r.o., Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2 - Vinohrady alebo pomocou formulára na www.celkom.cz/unsubscribe.php.

4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a. Poskytovateľ softvéru SendGrid, Inc .; facebook; Google, LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk); Hotjar Limited; The Rocket Science Group LLC (MailChimp); Seznam.cz, A.Ş .; Amazon Web Services.

b. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

c. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových a cloudových služieb.

5. Prijímame primerané opatrenia, aby sa zabránilo strate, zneužitiu alebo zmene osobných údajov.

a. Naši zamestnanci, dodávatelia a zástupcovia môžu mať prístup k osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, ale ich použitie musí byť obmedzená na plnenie svojich povinností vo vzťahu k zmluvného plnenia. Naši zamestnanci, dodávatelia a zástupcovia, ktorí majú prístup k osobným údajom, sú povinní udržiavať tieto informácie dôverné a nesmú ich používať na iné účely, než ktoré sú uvedené vyššie, alebo sa zaoberať žiadosťami, ktoré nám zašlete.

b. Zaviedli sme všetky primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov.

6. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

Táto verzia je platná o 04. 05. 2018 a plne nahradzuje verziu platnú od 28. 02. 2018.